Environment Management for Business Company

çevre kirliliği hava su toprak deniz
Anasayfa Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Deniz Kirliliği İletişim

Çevre Kirliliği

Çevre Kirlilikleri Çevre Kirliliği

Yaşamımızda endüstriyel gelişmenin getirdiği rahatlık yanında, bu gelişime sonucu, yaşanılan tabiatın ve çevrenin kirletildiği ve bu kirliliğin günbegün arttığı bir vakıadır. Yaşamı daha mükemmel hale getirmek, daha sağlıklı ve uzun bir ömür sağlayabilmek amacına dönük bu gelişmelerin, gerek kırsal, gerek kentsel alanlarda olsun, doğal kaynakları bozduğu su, hava, toprak kirlenmesine yol açtığı, bitki ve hayvan varlığını dejenere ettiği herkes tarafından kabul edilmektedir.

Toplumun sağlık, yaşam ve uygarlık düzeyinin geliştirilmesi bir amaç olmakla beraber, yaşam düzeyinin de güvence altına alınması amaçtır.

Gerek kişisel, gerek kurumsal eylem ve faaliyetlerin, suyun, toprağın, havanın, doğal kaynakların bozulmasına yol açması ve bu kaynaklardan yararlanılmasının olumsuz etkilenmesi halinde çevre kirliliği oluşmaktadır. Deniz yoluyla yapılan petrol taşımacılığında İstanbul ve Çanakkale boğazlarının durumu ülkemizi çok yakından ilgilendiren örneklerden biridir.

Bu nedenle, çeşitli ülkelerde havadaki, sudaki ve topraktaki kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin özleştirilmesi yolunda çalışmalar yapılmaktadır. Bundan amaç, ekolojik dengenin korunmasıdır. Bu suretle, insan, hayvan ve diğer canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli denge sağlanmış olacaktır.

Endüstriyel, sınai, ticari ve benzeri faaliyetler neticesi, ekolojik dengenin bozulması yanında aynı zamanda oluşan atıklar, koku ve benzeri sonuçlarla, çevreye atılan veya bırakılan zararlı maddelerle çevre kirlenmektedir.

Yaşamımızda, yapay maddeler ve şartlar içinde üretilen, muhafaza edilen ve tüketiciye sunulan günlük ihtiyaç maddelerinin doğurduğu tehlikelerle de oluşan çevre kirliliği, sağlığımızı her gün biraz daha ciddi şekillerde tehdit etmektedir. Bu tehlikeyi önlemek veya mümkün olduğunca azaltmak için, yetkili kuruluşlar çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefini devamlı olarak göz önünde tutmak zorunda kalmaktadır.

Çevre kirliliği ile ilgili önlemlerin alınmasında, kirlenmenin önlenmesinde ve alınacak tedbirlerde, yapılacak harcamaların kirleten tarafından karşılanması asıldır. Çevreyi kirletenlerin aynı zamanda kirlenmenin önlenmesi için gerekli tedbirleri almaları da zorunludur. Yasalarla, her türlü atığın çevreye zarar verecek standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan veya dolaylı olarak yaşam ortamına verilmesi veya depolanması veya taşınması yasaklanmıştır. Havada, suda veya toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan kimyasal maddelerin üretimi, ithali, taşınması, depolanması ve kullanımında çevre korunması dikkate alınmakta ve bu hususta yasal düzenlemelere gidilmektedir.

Çevre kirliliği, yalnız atıklar gibi, çevreye atılma veya zararlı maddelerin bırakılması şeklinde olmamakta; kişilerin huzur ve sükununu bozan, bedeni veya ruhi sağlığını rahatsız edecek şekilde gürültü çıkarılması suretiyle de oluşabilmektedir. Bu nedenle, her türlü işyeri, konutlar veya ulaşım araçlarında, gürültüyü asgariye indirecek önlemler alınmaktadır.

Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için Çevre Kirliliğini Önleme Fonu kurulmuştur. Bu husustaki harcamaların yüzde 45’ine kadarı, en çok yirmi yıl vadeli kredilerle Çevre Kirliğini Önleme Fonu tarafından ödenmektedir. Fonun gelirleri, motorlu taşıt araçlarının fenni muayeneleri sırasında alınan katılım paylarından, gemi siciline kayıtlı 18 gros tonun üzerindeki deniz araçları ile hava taşıt araçlarında yolcu başına; yükte ton başına alınan katılımlardan, çevre kirliliğine yol açan işletmelerden alınacak iştirak payları ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.

Çevre Kirliliği

Hava Kirliliği Çevre Kirlilikleri Nedir Tanımı açıklaması Hava Kirliliği

Günümüzde, her geçen gün artan çevre sorunlarının başında gelen hava kirliliği, geleceğin dünyasını ciddi bir şekilde tehdit etmekte, ekolojik tehlikelerle karşı karşıya bırakmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak, artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşmeyle ortay ...devamı

Su Kirliliği Çevre Kirlilikleri Nedir Tanımı açıklaması Su Kirliliği

Yer yüzündeki sular, güneşin sağladığı enerji ile sürekli bir döngü içinde bulunur. İnsanlar, ihtiyaçları için, suyu bu döngüden alır ve kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye iade ederler. Bu süreç sırasında suya karışan maddeler, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirerek 'su ...devamı

Toprak  Kirliliği Çevre Kirlilikleri Nedir Tanımı açıklaması Toprak Kirliliği

Canlılığın kaynağı sayılabilecek toprağın yapısına katılan ve doğal olmayan maddeler toprak kirliliğine neden olur. Böyle topraklarda bitkiler yetişmez ve toprağı havalandırarak yarar sağlayan solucan vb. hayvanlar yaşayamaz duruma gelir. Topraktan bitkilere geçen kirletici maddeler, besin zinciri y ...devamı

Deniz  Kirliliği Çevre Kirlilikleri Nedir Tanımı açıklaması Deniz Kirliliği

DENİZLER'DE MEYDANA GELEN KİRLİLİĞİN NEDENLERİ 1-Deniz kıyıları boyunca kurulmuş bulunan yerleşim merkezleri ve sanayi tesislerinden, 2-Hava yolu araçlarından, 3-Denizlerde kurulmuş bulunan platform ve boru hatlarından, 4-Gemilerden, meydana geldiği görülmektedir. Burada gemilerden meydana ...devamı

ASB Belgelendirme

Tel : +90 216 526 10 04

Faks: +90 216 526 30 91

Posta adresi: Yukarı Dudullu Tezcan Caddesi No: 38/2 Ümraniye / İSTANBUL

Posta kodu: 34775

email; bilgi @ cevrekirliligi.biz

Güncel Haberler

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için ASB Uluslararası Belgelendirme www.asbcert.com.
çevre
Anasayfa Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Deniz Kirliliği Site Haritası İletişim
ASB Uluslararası Belgelendirme Gözetim Denetim ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. © 2009